خانه

اطلاعات لحظه ای ماینرها

$91.8429
1,193,957.70 تومان
$91.7552
1,192,817.60 تومان
$50.8223
660,689.90 تومان
$47.5963
618,751.90 تومان
$28.2106
366,737.80 تومان
$19.8785
258,420.50 تومان
$14.8494
193,042.20 تومان
$12.3647
160,741.10 تومان
مشاهده بیشتر

آخرین نرخ ارزهای دیجیتال

$8,765.0200
+1.09%
113,945,260.00 تومان
$165.5300
+2.63%
2,151,890.00 تومان
$0.2300
+1.26%
2,990.60 تومان
$334.4300
+4.67%
4,347,590.00 تومان
$0.9961
-0.17%
12,948.85 تومان
$58.3100
+3.7%
758,030.00 تومان
$3.7800
+3.76%
49,140.00 تومان
$17.4100
+3.38%
226,330.00 تومان
$0.0419
+3.36%
545.12 تومان
$64.8900
+1.05%
843,570.00 تومان
$0.0564
+6.55%
732.71 تومان
$0.0170
+2.85%
220.68 تومان
مشاهده بیشتر

تحلیل

اخبار